دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار خارجی

تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۶
سید علی مفاخریان شهردار منطقه 9 نشستی با هیئت سرمایه گذاری از کشور سنگاپور انجام داد و بعد از نشست همراه مهمانان از برج آزادی دیدن کردند.
عکاس: ساناز دریایی

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 30

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 29

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 27

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 26

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 24

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 23

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 22

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 21

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 20

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 19

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 18

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 17

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 16

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 14

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 13

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 12

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 11

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 10

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 9

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 8

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 25

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 7

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 6

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 34

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 31

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 28

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 5

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 33

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 15

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 4

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 32

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 3

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 2

دیدار شهردار منطقه 9 با هیئت سرمایه گذار سنگاپوری 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید