غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۶
هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 1

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 1

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 2

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 2

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 3

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 3

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 4

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 4

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 5

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 5

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 6

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 6

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 7

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 7

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 8

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 8

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 9

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 9

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 10

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 10

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 11

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 11

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 12

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 12

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 13

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 13

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 14

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 14

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 15

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 15

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 16

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 16

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 17

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 17

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 18

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 18

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 19

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 19

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 20

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 20

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 21

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 21

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 22

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 22

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 23

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 23

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 24

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 24

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 25

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 25

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 26

غرفه مرکز ارتباطات در هفتمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید