۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۶
مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران با ورود 30 دستگاه اتوبوس با حضور دکتر نجفی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: احسان رأفتی
مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 1

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 1

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 2

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 2

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 3

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 3

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 4

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 4

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 5

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 5

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 6

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 6

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 7

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 7

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 8

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 8

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 9

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 9

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 10

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 10

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 11

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 11

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 12

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 12

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 13

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 13

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 14

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 14

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 15

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 15

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 16

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 16

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 17

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 17

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 18

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 18

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 19

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 19

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 20

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 20

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 21

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 21

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 22

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 22

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 23

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 23

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 24

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 24

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 25

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 25

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 26

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 26

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 27

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 27

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 28

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 28

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 29

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 29

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 30

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 30

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 31

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 31

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 32

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 32

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 33

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 33

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 34

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 34

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 35

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 35

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 36

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 36

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 37

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 37

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 38

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 38

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 39

مراسم بهره برداری از 51 واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و حومه 39

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید