امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
صبح امروز 17 مهرماه 96، تفاهمنامه همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با هدف تقویت ساختار مدیریت بحران و ظرفیت های آمادگی شهروندان و شهر تهران در مواجهه با حوادث، در محل سازمان مدیریت بحران تهران امضا شد.
عکاس: محسن ونایی
امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 1

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 1

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 2

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 2

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 3

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 3

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 4

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 4

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 5

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 5

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 6

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 6

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 7

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 7

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 8

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 8

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 9

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 9

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 10

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 10

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 11

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 11

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 12

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 12

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 13

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 13

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 14

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 14

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 15

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 15

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 16

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 16

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 17

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 17

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 18

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 18

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 19

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 19

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 20

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 20

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 21

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 21

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 22

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 22

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 23

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان مدیریت بحران و نظام مهندسی ساختمان 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید