بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۶
صبح امروز احمد مسجدجامعی با دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران دیدار کرد همچنین با چند تهران شناس در روز «تهران» دیدار و گفت و گو کرد و از چند جای دیدنی تهران بازدید کرد.
عکاس: محسن ونایی
بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 1

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 1

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 2

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 2

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 3

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 3

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 4

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 4

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 5

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 5

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 6

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 6

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 7

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 7

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 8

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 8

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 9

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 9

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 10

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 10

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 11

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 11

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 12

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 12

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 13

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 13

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 14

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 14

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 15

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 15

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 16

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 16

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 17

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 17

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 18

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 18

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 19

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 19

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 20

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 20

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 21

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 21

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 22

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 22

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 23

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 23

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 24

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 24

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 25

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 25

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 26

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 26

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 27

بازدید احمد مسجدجامعی از دست اندرکاران تهیه دائره المعارف تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید