تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶
عکاس: محسن ونایی
تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 1

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 1

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 2

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 2

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 3

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 3

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 4

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 4

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 5

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 5

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 6

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 6

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 7

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 7

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 8

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 8

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 9

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 9

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 10

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 10

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 11

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 11

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 12

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 12

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 13

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 13

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 14

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 14

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 15

تجمع دسته های عزاداری روزعاشورا در چیذر‎ 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید