تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد

تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۶
مراسم تعزیه خوانى ویژه ى شب هاى محرم در تکیه دو شهید دولت آباد تا پایان دهه محرم از ساعت ٢١ برگزار می شود، این برنامه هر شب به یکى از اتفاقات فاجعه عاشورا اختصاص دارد.
عکاس: شایان محرابی
تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 1

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 1

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 2

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 2

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 3

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 3

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 4

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 4

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 5

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 5

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 6

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 6

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 7

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 7

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 8

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 8

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 9

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 9

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 10

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 10

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 11

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 11

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 12

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 12

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 13

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 13

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 14

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 14

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 15

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 15

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 16

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 16

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 17

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 17

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 18

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 18

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 19

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 19

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 20

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 20

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 21

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 21

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 22

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 22

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 23

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 23

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 24

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 24

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 25

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 25

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 26

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 26

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 27

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 27

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 28

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 28

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 29

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 29

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 30

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 30

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 31

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 31

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 32

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 32

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 33

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 33

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 34

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 34

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 35

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 35

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 36

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 36

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 37

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 37

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 38

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 38

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 39

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 39

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 40

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 40

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 41

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 41

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 42

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 42

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 43

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 43

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 44

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 44

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 45

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 45

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 46

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 46

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 47

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 47

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 48

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 48

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 49

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 49

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 50

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 50

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 51

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 51

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 52

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 52

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 53

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 53

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 54

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 54

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 55

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 55

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 56

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 56

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 57

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 57

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 58

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 58

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 59

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 59

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 60

تعزیه خوانی در تکیه دو شهید دولت آباد 60

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید