نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95

تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی آژانس عکس تهران در سال 95 با بازدید از موزه برق ، بوستان جنگلی سرخه حصار ، مزرعه گیاهان دارویی، جاده سلامت به میزبانی شهرداری منطقه ۱۳ برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 1

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 1

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 2

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 2

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 3

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 3

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 4

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 4

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 5

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 5

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 6

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 6

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 7

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 7

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 8

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 8

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 9

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 9

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 10

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 10

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 11

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 11

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 12

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 12

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 13

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 13

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 14

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 14

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 15

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 15

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 16

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 16

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 17

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 17

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 18

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 18

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 19

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 19

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 20

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 20

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 21

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 21

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 22

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 22

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 23

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 23

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 24

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 24

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 25

نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید