تجمع اعتراضی مقابل مقرسازمان ملل در تهران

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
برای حمایت از مسلمانان میانمار تجمع اعتراضی مقابل مقرسازمان ملل در تهران برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 1

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 1

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 2

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 2

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 3

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 3

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 4

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 4

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 5

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 5

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 6

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 6

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 7

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 7

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 8

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 8

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 9

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 9

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 10

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 10

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 11

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 11

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 12

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 12

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 13

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 13

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 14

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 14

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 15

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مقرسازمان ملل در تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید