تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای مسلمانان میانمار

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
عکاس: محسن ونایی
تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 1

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 1

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 2

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 2

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 3

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 3

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 4

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 4

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 5

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 5

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 6

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 6

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 7

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 7

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 8

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 8

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 9

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 9

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 10

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 10

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 11

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 11

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 12

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 12

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 13

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 13

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 14

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 14

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 15

تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران برای میانمار 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید