مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
عکاس: محسن ونایی
مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 1

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 1

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 2

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 2

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 3

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 3

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 4

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 4

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 5

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 5

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 6

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 6

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 7

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 7

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 8

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 8

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 9

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 9

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 10

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 10

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 11

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 11

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 12

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 12

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 13

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 13

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 14

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 14

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 15

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 15

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 16

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 16

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 17

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 17

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 18

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 18

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 19

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 19

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 20

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 20

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 21

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 21

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 22

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 22

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 23

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 23

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 24

مراسم روز عیدقربان در آسایشگاه خیریه کهریزک 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید