اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم

تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۶
اختتامیه نمایشهای خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم با حضور دکتر مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک، سردارمهماندار رئیس پلیس راهور و رضاکیانیان هنرمند ارزنده سینما برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 1

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 1

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 2

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 2

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 3

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 3

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 4

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 4

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 5

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 5

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 6

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 6

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 7

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 7

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 8

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 8

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 9

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 9

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 10

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 10

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 11

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 11

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 12

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 12

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 13

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 13

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 14

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 14

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 15

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 15

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 16

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 16

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 17

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 17

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 18

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 18

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 19

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 19

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 20

اختتامیه نمایش های خیابانی پویش از خودمان شروع کنیم 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید