آئین تجلیل از خدمات فرهنگی و هنری محمدباقر قالیباف

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۶
عکاس: محسن ونایی
مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 1

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 1

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 2

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 2

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 3

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 3

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 4

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 4

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 5

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 5

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 6

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 6

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 7

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 7

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 8

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 8

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 9

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 9

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 10

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 10

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 11

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 11

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 12

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 12

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 13

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 13

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 14

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 14

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 15

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 15

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 16

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 16

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 17

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 17

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 18

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 18

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 19

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 19

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 20

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 20

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 21

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 21

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 22

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 22

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 23

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 23

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 24

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 24

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 25

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 25

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 26

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 26

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 27

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 27

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 28

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 28

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 29

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 29

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 30

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 30

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 31

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 31

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 32

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 32

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 33

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 33

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 34

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 34

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 35

مراسم تجلیل از فعالیت های فرهنگی و هنری قالیباف 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید