بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
عصر امروز (31 مرداد 1396) محمدباقر قالیباف شهردار تهران با حضور در خانه باغ اتحادیه در منطقه 12 از مراحل مرمت و بازسازی بازدید و از روند اجرای آن اطلاع پیدا کرد.
عکاس: احسان طالب زاده
بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 1

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 1

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 2

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 2

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 3

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 3

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 4

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 4

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 5

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 5

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 6

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 6

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 7

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 7

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 8

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 8

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 9

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 9

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 10

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 10

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 11

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 11

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 12

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 12

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 13

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 13

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 14

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 14

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 15

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 15

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 16

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 16

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 17

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 17

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 18

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 18

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 19

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 19

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 20

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 20

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 21

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 21

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 22

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 22

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 23

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 23

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 24

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 24

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 25

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 25

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 26

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 26

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 27

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 27

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 28

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 28

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 29

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 29

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 30

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 30

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 31

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 31

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 32

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 32

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 33

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 33

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 34

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 34

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 35

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 35

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 36

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 36

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 37

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 37

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 38

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 38

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 39

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 39

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 40

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 40

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 41

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 41

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 42

بازدید شهردار تهران از مراحل اجرایی موزه مشاهیر 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید