تهرانگردی شهردار بغداد

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
شهردار بغداد با حضور در تهران، یک روز کامل از جاذبه های گردشگری تهران دیدن کرد.
عکاس: محسن ونایی
تهرانگردی شهردار بغداد 1

تهرانگردی شهردار بغداد 1

تهرانگردی شهردار بغداد 2

تهرانگردی شهردار بغداد 2

تهرانگردی شهردار بغداد 3

تهرانگردی شهردار بغداد 3

تهرانگردی شهردار بغداد 4

تهرانگردی شهردار بغداد 4

تهرانگردی شهردار بغداد 5

تهرانگردی شهردار بغداد 5

تهرانگردی شهردار بغداد 6

تهرانگردی شهردار بغداد 6

تهرانگردی شهردار بغداد 7

تهرانگردی شهردار بغداد 7

تهرانگردی شهردار بغداد 8

تهرانگردی شهردار بغداد 8

تهرانگردی شهردار بغداد 9

تهرانگردی شهردار بغداد 9

تهرانگردی شهردار بغداد 10

تهرانگردی شهردار بغداد 10

تهرانگردی شهردار بغداد 11

تهرانگردی شهردار بغداد 11

تهرانگردی شهردار بغداد 12

تهرانگردی شهردار بغداد 12

تهرانگردی شهردار بغداد 13

تهرانگردی شهردار بغداد 13

تهرانگردی شهردار بغداد 14

تهرانگردی شهردار بغداد 14

تهرانگردی شهردار بغداد 15

تهرانگردی شهردار بغداد 15

تهرانگردی شهردار بغداد 16

تهرانگردی شهردار بغداد 16

تهرانگردی شهردار بغداد 17

تهرانگردی شهردار بغداد 17

تهرانگردی شهردار بغداد 18

تهرانگردی شهردار بغداد 18

تهرانگردی شهردار بغداد 19

تهرانگردی شهردار بغداد 19

تهرانگردی شهردار بغداد 20

تهرانگردی شهردار بغداد 20

تهرانگردی شهردار بغداد 21

تهرانگردی شهردار بغداد 21

تهرانگردی شهردار بغداد 22

تهرانگردی شهردار بغداد 22

تهرانگردی شهردار بغداد 23

تهرانگردی شهردار بغداد 23

تهرانگردی شهردار بغداد 24

تهرانگردی شهردار بغداد 24

تهرانگردی شهردار بغداد 25

تهرانگردی شهردار بغداد 25

تهرانگردی شهردار بغداد 26

تهرانگردی شهردار بغداد 26

تهرانگردی شهردار بغداد 27

تهرانگردی شهردار بغداد 27

تهرانگردی شهردار بغداد 28

تهرانگردی شهردار بغداد 28

تهرانگردی شهردار بغداد 29

تهرانگردی شهردار بغداد 29

تهرانگردی شهردار بغداد 30

تهرانگردی شهردار بغداد 30

تهرانگردی شهردار بغداد 31

تهرانگردی شهردار بغداد 31

تهرانگردی شهردار بغداد 32

تهرانگردی شهردار بغداد 32

تهرانگردی شهردار بغداد 33

تهرانگردی شهردار بغداد 33

تهرانگردی شهردار بغداد 34

تهرانگردی شهردار بغداد 34

تهرانگردی شهردار بغداد 35

تهرانگردی شهردار بغداد 35

تهرانگردی شهردار بغداد 36

تهرانگردی شهردار بغداد 36

تهرانگردی شهردار بغداد 37

تهرانگردی شهردار بغداد 37

تهرانگردی شهردار بغداد 38

تهرانگردی شهردار بغداد 38

تهرانگردی شهردار بغداد 39

تهرانگردی شهردار بغداد 39

تهرانگردی شهردار بغداد 40

تهرانگردی شهردار بغداد 40

تهرانگردی شهردار بغداد 41

تهرانگردی شهردار بغداد 41

تهرانگردی شهردار بغداد 42

تهرانگردی شهردار بغداد 42

تهرانگردی شهردار بغداد 43

تهرانگردی شهردار بغداد 43

تهرانگردی شهردار بغداد 44

تهرانگردی شهردار بغداد 44

تهرانگردی شهردار بغداد 45

تهرانگردی شهردار بغداد 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید