حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
حلقه ادبی پنجره با حضور محمد جواد شرافت و سید حمیدرضا برقعی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
عکاس: حمید فروغی
حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 1

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 1

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 2

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 2

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 3

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 3

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 4

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 4

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 5

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 5

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 6

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 6

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 7

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 7

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 8

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 8

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 9

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 9

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 10

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 10

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 11

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 11

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 12

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 12

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 13

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 13

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 14

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 14

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 15

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 15

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 16

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 16

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 17

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 17

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 18

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 18

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 19

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 19

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 20

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 20

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 21

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 21

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 22

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 22

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 23

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 23

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 24

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 24

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 25

حلقه ادبی پنجره در فرهنگسرای اندیشه 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید