بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
صبح روز چهارشنبه 11 مرداد 1396 تور بازدید خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات از مراحل پایانی آماده سازی خط 6 مترو تهران به همراه محمد باقر قالیباف؛ شهردار تهران و دیگر مسئولین شهرداری برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده
بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 1

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 1

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 2

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 2

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 3

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 3

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 4

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 4

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 5

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 5

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 6

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 6

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 7

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 7

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 8

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 8

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 9

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 9

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 10

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 10

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 11

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 11

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 12

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 12

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 13

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 13

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 14

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 14

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 15

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 15

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 16

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 16

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 17

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 17

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 18

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 18

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 19

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 19

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 20

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 20

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 21

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 21

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 22

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 22

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 23

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 23

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 24

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 24

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 25

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 25

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 26

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 26

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 27

بازدید شهردار تهران از پایانه خط 6 مترو تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید