افتتاحیه موزه عروسک و فرهنگ ایران

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
مراسم افتتاحیه موزه عروسک و فرهنگ ایران با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی شهردای تهران، شهردار منطقه 12 و جمعی از مدیران شهری در قلب طهران برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 1

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 1

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 2

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 2

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 3

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 3

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 4

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 4

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 5

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 5

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 6

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 6

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 7

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 7

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 8

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 8

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 9

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 9

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 10

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 10

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 11

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 11

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 12

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 12

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 13

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 13

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 14

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 14

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 15

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 15

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 16

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 16

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 17

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 17

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 18

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 18

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 19

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 19

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 20

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 20

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 21

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 21

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 22

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 22

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 23

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 23

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 24

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 24

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 25

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 25

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 26

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 26

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 27

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 27

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 28

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 28

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 29

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 29

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 30

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 30

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 31

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 31

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 32

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 32

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 33

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 33

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 34

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 34

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 35

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 35

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 36

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 36

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 37

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 37

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 38

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 38

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 39

افتتاحیه موزه و عروسک و فرهنگ ایران 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید