رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره)

تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۶
صبح امروز به دستور دادستان تهران توسط ماموران اجرای احکام طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی که به صورت غیر مجاز و نا ایمن بنا شده بود با توجه به عدم توجه مالک به اخطار ها نخریب شد.
عکاس: محسن ونایی
رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 1

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 1

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 2

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 2

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 3

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 3

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 4

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 4

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 5

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 5

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 6

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 6

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 7

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 7

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 8

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 8

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 9

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 9

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 10

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 10

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 11

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 11

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 12

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 12

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 13

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 13

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 14

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 14

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 15

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 15

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 16

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 16

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 17

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 17

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 18

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 18

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 19

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 19

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 20

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 20

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 21

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 21

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 22

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 22

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 23

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 23

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 24

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 24

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 25

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 25

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 26

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 26

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 27

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 27

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 28

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 28

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 29

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 29

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 30

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 30

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 31

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 31

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 32

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 32

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 33

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 33

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 34

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 34

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 35

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 35

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 36

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 36

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 37

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 37

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 38

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 38

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 39

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 39

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 40

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 40

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 41

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 41

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 42

رفع خطر طبقه سوم پاساژ 102 در خیابان امام خمینی(ره) 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید