آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۶
آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس با حضور دکتر قالیباف شهردار محترم تهران برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 1

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 1

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 2

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 2

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 3

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 3

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 4

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 4

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 5

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 5

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 6

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 6

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 7

آيین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 7

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 8

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 8

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 9

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 9

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 10

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 10

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 11

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 11

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 12

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 12

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 13

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 13

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 14

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 14

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 15

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 15

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 16

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 16

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 17

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 17

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 18

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 18

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 19

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 19

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 20

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 20

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 21

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 21

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 22

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 22

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 23

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 23

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 24

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 24

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 25

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 25

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 26

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 26

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 27

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 27

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 28

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 28

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 29

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 29

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 30

آیین بهره برداری از 66 واگن مترو و 30 دستگاه اتوبوس 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید