اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
صبح امروز؛ 28 تیرماه 1396 مراسم اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی از گروه های داوطلب واکنش اضطراری محلات شهر تهران در پایگاه ویژه ستاد مدیریت بحران منطقه 5 شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 1

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 1

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 2

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 2

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 3

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 3

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 4

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 4

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 5

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 5

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 6

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 6

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 7

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 7

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 8

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 8

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 9

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 9

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 10

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 10

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 11

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 11

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 12

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 12

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 13

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 13

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 14

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 14

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 15

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 15

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 16

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 16

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 17

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 17

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 18

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 18

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 19

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 19

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 20

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 20

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 21

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 21

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 22

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 22

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 23

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 23

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 24

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 24

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 25

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 25

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 26

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 26

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 27

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 27

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 28

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 28

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 29

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 29

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 30

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 30

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 31

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 31

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 32

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 32

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 33

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 33

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 34

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 34

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 35

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 35

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 36

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 36

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 37

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 37

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 38

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 38

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 39

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 39

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 40

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 40

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 41

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 41

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 42

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 42

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 43

اختتامیه دومین مسابقه سراسری خانه دوام و ایمنی 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید