مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۶
مرحله دوم پویش مردمی #از_خودمان_شروع_کنیم باشعار #پنجشنبه_های_پاک #برای_هوای_پاک_شهر_رکاب_بزنیم ، #احترام_به_عابر_پیاده آغاز شد.
عکاس: حامد فرج اله
مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 1

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 1

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 2

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 2

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 3

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 3

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 4

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 4

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 5

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 5

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 6

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 6

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 7

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 7

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 8

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 8

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 9

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 9

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 10

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 10

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 11

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 11

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 12

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 12

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 13

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 13

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 14

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 14

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 15

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 15

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 16

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 16

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 17

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 17

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 18

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 18

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 19

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 19

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 20

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 20

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 21

مرحله دوم پویش مردمی از خودمان شروع کنیم 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید