سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
مازیار حسینی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که برای ادامه بررسی خط 7 مترو تهران در سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورا حضور یافت.
عکاس: حامد فرج اله
سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 1

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 1

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 2

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 2

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 3

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 3

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 4

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 4

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 5

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 5

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 6

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 6

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 7

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 7

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 8

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 8

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 9

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 9

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 10

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 10

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 11

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 11

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 12

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 12

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 13

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 13

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 14

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 14

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 15

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 15

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 16

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 16

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 17

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 17

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 18

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 18

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 19

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 19

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 20

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 20

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 21

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 21

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 22

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 22

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 23

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 23

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 24

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 24

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 25

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 25

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 26

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 26

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 27

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 27

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 28

سیصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید