افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ متروی تهران و بهره برداری همزمان 4 فاز از یک پروژه بزرگ عمرانی پایتخت با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران شنبه 27 خرداد ماه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 1

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 1

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 2

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 2

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 3

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 3

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 4

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 4

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 5

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 5

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 6

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 6

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 7

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 7

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 8

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 8

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 9

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 9

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 10

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 10

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 11

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 11

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 12

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 12

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 13

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 13

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 14

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 14

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 15

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 15

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 16

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 16

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 17

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 17

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 18

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 18

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 19

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 19

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 20

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 20

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 21

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 21

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 22

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 22

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 23

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 23

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 24

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 24

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 25

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 25

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 26

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 26

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 27

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 27

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 28

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 28

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 29

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 29

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 30

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 30

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 31

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 31

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 32

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 32

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 33

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 33

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 34

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 34

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 35

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 35

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 36

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 36

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 37

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 37

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 38

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 38

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 39

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 39

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 40

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 40

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 41

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 41

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 42

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 42

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 43

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 43

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 44

افتتاح ایستگاه شهید محلاتی از خط ٣ مترو 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید