مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
با حضور دکترحسینی، معاون شهردارتهران از 114پروژه شهری مثل بهره برداری ازبزرگترین ومجهزترین بوستان ترافیک تهران، افتتاح بوستان بانوان درمحل سابق عبورخط آهن و افتتاح پل کابلی بدون پایه جوادیه در منطقه 16بهربرداری شد.
عکاس: حامد فرج اله
مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 1

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 1

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 2

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 2

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 3

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 3

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 4

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 4

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 5

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 5

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 6

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 6

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 7

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 7

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 8

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 8

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 9

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 9

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 10

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 10

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 11

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 11

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 12

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 12

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 13

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 13

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 14

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 14

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 15

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 15

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 16

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 16

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 17

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 17

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 18

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 18

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 19

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 19

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 20

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 20

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 21

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 21

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 22

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 22

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 23

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 23

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 24

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 24

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 25

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 25

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 26

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 26

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 27

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 27

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 28

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 28

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 29

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 29

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 30

مراسم افتتاح ۱۱۴ پروژه شهری در منطقه ۱۶ 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید