هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی با حضور ۲۰ هنرمند حرفه ای در محوطه برج میلاد در حال برگزاری است.
عکاس: شایان محرابی
هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 1

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 1

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 2

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 2

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 3

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 3

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 4

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 4

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 5

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 5

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 6

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 6

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 7

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 7

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 8

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 8

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 9

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 9

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 10

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 10

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 11

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 11

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 12

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 12

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 13

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 13

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 14

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 14

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 15

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 15

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 17

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 17

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 18

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 18

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 19

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 19

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 20

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 20

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 21

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 21

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 22

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 22

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 23

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 23

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 24

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 24

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 25

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 25

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 26

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 26

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 27

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 27

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 28

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 28

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 29

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 29

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 30

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 30

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 31

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 31

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 32

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 32

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 33

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 33

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 34

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 34

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 35

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 35

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 36

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 36

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 37

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 37

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 38

هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید