آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف

تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
آیین افتتاح و بهره برداری از 101 پروژه اجتماعی و فرهنگی،ورزشی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 48

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 47

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 46

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 45

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 44

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 43

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 42

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 41

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 40

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 39

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 38

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 37

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 36

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 35

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 34

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 33

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 32

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 31

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 30

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 29

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 28

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 27

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 26

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 25

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 24

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 23

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 22

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 21

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 20

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 19

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 18

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 17

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 15

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 12

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 11

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 10

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 9

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 8

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 7

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 6

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 5

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 4

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 3

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 2

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 1

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های منطقه 15 با حضور دکتر قالیباف 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید