تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران قبل از افتتاح خط با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 1

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 1

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 2

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 2

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 3

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 3

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 4

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 4

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 5

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 5

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 6

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 6

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 7

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 7

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 8

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 8

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 9

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 9

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 10

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 10

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 11

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 11

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 12

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 12

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 13

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 13

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 14

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 14

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 15

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 15

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 16

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 16

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 17

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 17

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 18

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 18

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 19

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 19

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 20

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 20

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 21

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 21

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 22

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 22

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 23

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 23

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 24

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 24

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 25

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 25

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 26

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 26

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 27

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 27

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 28

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 28

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 29

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 29

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 30

تست گرم خط هفت مترو با حضور شهردار تهران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید