اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
آتش سوزی در طبقه منهی 3 ساختمانی در حال ساخت با کاربری انبار لوازم خانگی مملو از یخچال، تلوزیون و غیره راس ساعت 13:20 در خیابان 17 شهریور بالاتر از ایستگاه دولاب اتفاق افتاده است.
عکاس: احمد آقاسیانی

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 1

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 2

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 3

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 4

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 5

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 6

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 7

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 8

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 9

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 10

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 11

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 12

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 13

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 14

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 15

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 16

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 17

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 18

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 19

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 20

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 21

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 22

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 23

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 24

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 25

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 26

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 27

اطفاِء حریق در خیابان 17 شهریور 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید