اجراهای خیابانی کمپین "از خودمان شروع کنیم"

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
نمایش های میدانی، هنرهای اجرایی و محیطی همایش نمایش ترافیک از 18 الی 27 اسفندماه 1395 در 20 نقطه شهر تهران با موضوع از "خودمان شروع کنیم" برگزار می شود
عکاس: حامد فرج اله
اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 1

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 1

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 2

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 2

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 3

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 3

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 4

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 4

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 5

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 5

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 6

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 6

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 7

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 7

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 8

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 8

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 9

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 9

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 10

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 10

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 11

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 11

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 12

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 12

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 13

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 13

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 14

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 14

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 15

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 15

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 16

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 16

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 17

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 17

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 18

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 18

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 19

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 19

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 20

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 20

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 21

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 21

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 22

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 22

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 23

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 23

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 24

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 24

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 25

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 25

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 26

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 26

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 27

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 27

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 28

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 28

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 29

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 29

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 30

اجراهای خیابانی کمپین از خودمان شروع کنیم 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید