بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۵
مراسم تجلیل از چهار شخصیت فرهنگی و آشیق های آذربایجان؛ استادان آشیق حسن اسکندری، آشیق بولود جوادی، محمدعلی عبادی نوازنده‌ی بالابان و شاعر حسن مجیدزاده (ساوالان) در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
عکاس: حمید فروغی
بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 1

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 1

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 2

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 2

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 3

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 3

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 4

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 4

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 5

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 5

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 6

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 6

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 7

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 7

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 8

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 8

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 9

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 9

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 10

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 10

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 11

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 11

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 12

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 12

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 13

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 13

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 14

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 14

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 15

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 15

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 16

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 16

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 17

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 17

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 18

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 18

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 19

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 19

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 20

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 20

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 21

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 21

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 22

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 22

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 23

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 23

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 24

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 24

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 25

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 25

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 26

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 26

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 27

بزرگداشت آشیق های آذربایجان در فرهنگسرای اندیشه 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید