تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
عکاس: احمد آقاسیانی

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 1

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 2

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 3

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 4

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 5

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 6

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 7

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 8

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 9

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 10

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 11

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 12

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 13

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 14

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 15

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 16

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 17

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 18

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 19

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 20

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 21

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 22

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 23

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 24

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 25

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 26

تخلیه اجناس مغازه های باقی مانده ساختمان پلاسکو -2 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید