۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
عکاس: احمد آقاسیانی
افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 1

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 1

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 2

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 2

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 3

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 3

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 4

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 4

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 5

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 5

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 6

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 6

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 7

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 7

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 8

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 8

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 9

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 9

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 10

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 10

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 11

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 11

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 12

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 12

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 13

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 13

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 14

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 14

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 15

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 15

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 16

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 16

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 17

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 17

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 18

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 18

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 19

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 19

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 20

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 20

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 21

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 21

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 22

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 22

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 23

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 23

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 24

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 24

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 25

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 25

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 26

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 26

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 27

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 27

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 28

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 28

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 29

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 29

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 30

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 30

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 31

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 31

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 32

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 32

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 33

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 33

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 34

افتتاحیه چهارمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید