ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک

تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
در این تاسیسات انواع پسماندهای خشک جمع آوری شده توسط پیمانکاران، جهت پردازش و جداسازی به ایستگاه های بازیافت موجود منتقل می شوند. پسماندهای خشک ارزشمند به صورت دستی و مکانیکی از یکدیگر جدا شده و پس از دسته بندی و در مواردی عدل بندی جهت بازیافت و استفاده مجدد به صنایع مرتبط ارسال می گردد.
عکاس: حامد فرج اله
ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 1

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 1

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 2

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 2

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 3

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 3

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 4

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 4

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 5

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 5

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 6

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 6

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 7

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 7

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 8

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 8

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 9

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 9

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 10

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 10

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 11

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 11

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 12

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 12

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 13

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 13

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 14

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 14

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 15

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 15

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 16

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 16

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 17

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 17

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 18

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 18

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 19

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 19

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 20

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 20

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 21

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 21

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 22

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 22

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 23

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید