عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۵
هرس به موقع درختان یکی از اصلی ترین کارهایی است که می توان برای سلامت درخت انجام داد ،درختان اگر در شرایط طبیعی و بدون دخالت انسان رشد کنند، بعد از مدتی تبدیل به درختان با شاخه های متراکم شده که این مهم از لحاظ شکل ظاهری و هم چنین رشد درخت مطلوب نمی باشد. درراستای اجرای این امر مهم واحد فضای سبز شهرداری مناطق 22گانه تهران اقدام به هرس درختان و علفهای هرز در سطح بوستان ها ، میادین و بلوارها به کمک نیروهای خدمت رسان شهرداری نموده است.
عکاس: حامد فرج اله
عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 1

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 1

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 2

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 2

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 3

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 3

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 4

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 4

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 5

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 5

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 6

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 6

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 7

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 7

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 8

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 8

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 9

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 9

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 10

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 10

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 11

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 11

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 12

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 12

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 13

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 13

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 14

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 14

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 15

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 15

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 16

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 16

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 17

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 17

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 18

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 18

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 19

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 19

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 20

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 20

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 21

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 21

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 22

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 22

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 23

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 23

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 24

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 24

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 25

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 25

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 26

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 26

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 27

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 27

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 28

عملیات هرس درختان درمعابر و بوستانهای مناطق تهران 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید