اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی"

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۵
آیین اختتامیه جشنواره بین المللی موسیقی "پیامبر مهربانی" با حضور آیت الله محسن اراکی، رییس مجمع ترقیب مذاهب اسلامی و دکتر محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 1

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 1

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 2

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 2

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 3

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 3

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 4

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 4

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 5

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 5

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 6

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 6

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 7

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 7

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 8

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 8

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 9

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 9

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 10

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 10

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 11

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 11

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 12

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 12

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 13

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 13

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 14

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 14

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 15

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 15

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 16

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 16

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 17

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 17

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 18

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 18

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 19

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 19

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 20

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 20

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 21

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 21

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 22

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 22

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 23

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 23

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 24

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 24

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 25

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 25

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 26

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 26

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 27

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 27

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 28

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 28

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 29

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 29

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 30

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 30

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 31

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 31

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 32

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 32

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 33

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 33

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 35

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 35

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 36

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 36

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 37

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 37

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 38

اختتامیه جشنواره موسیقی "پیامبر مهربانی" 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید