شب گردی اصحاب رسانه با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

۵ آبان ۱۳۹۵
شب گردی اصحاب رسانه با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
امیر حدیدی
http://www.tehranpicture.ir/u/6w9