مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۵
صبح امروز مراسم کوهپیمایی خانوادگی در مسیر کوه بی بی شهربانو تا آستان مبارک امامزاده بی بی شهربانو در شهرری برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 1

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 1

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 2

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 2

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 3

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 3

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 4

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 4

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 5

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 5

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 6

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 6

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 7

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 7

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 8

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 8

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 9

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 9

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 10

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 10

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 11

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 11

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 12

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 12

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 13

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 13

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 14

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 14

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 15

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 15

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 16

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 16

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 17

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 17

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 18

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 18

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 19

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 19

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 20

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 20

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 21

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 21

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 22

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 22

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 23

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 23

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 24

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 24

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 25

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 25

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 26

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 26

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 27

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 27

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 28

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 28

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 29

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 29

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 30

مراسم کوهپیمایی خانوادگی در کوه بی بی شهربانو 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید