۱ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 1

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 1

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 2

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 2

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 3

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 3

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 4

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 4

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 5

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 5

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 6

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 6

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 7

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 7

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 8

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 8

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 9

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 9

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 10

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 10

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 11

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 11

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 12

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 12

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 13

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 13

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 14

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 14

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 15

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 15

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 16

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 16

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 17

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 17

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 18

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 18

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 19

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 19

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 20

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 20

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 21

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 21

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 22

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 22

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 23

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 23

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 24

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 24

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 25

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 25

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 26

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 26

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 27

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 27

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 28

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 28

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 29

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 29

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 30

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 30

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 31

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 31

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 32

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 32

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 33

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 33

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 34

بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید