بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شرکت خاکریزآب- 2 24

بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شرکت خاکریزآب - 2

جمعی از اصحاب رسانه، صبح دوشنبه، ۲۵ دی‌ماه از پروژه‌های شرکت خاکریزآب در سطح شهر تهران بازدید کردند.
بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شرکت خاکریزآب 12

بازدید خبرنگاران از پروژه‌های شرکت خاکریزآب - 1

جمعی از اصحاب رسانه، صبح دوشنبه، ۲۵ دی‌ماه از پروژه‌های شرکت خاکریزآب در سطح شهر تهران بازدید کردند.