پایانه تاکسیرانی میدان ونک

۱۵ شهریور ۱۳۹۵
پایانه تاکسیرانی میدان ونک یکی از ایستگاه های تاکسی مهم در شهر تهران است که دارای خط های زیاد به مقصد های مختلف است.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/2er