جلسه ستاد استقبال از مهر

۱۴ شهریور ۱۳۹۵
عصر یکشنبه 14 شهریور جلسه ستاد استقبال از مهر سال 95 به میزبانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4kt