داستان یک ارمغان

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
ارمغان تلاش و کوشش سرمایه انسانی ارزشمند کارگری برای شهر؛ آرامش، زیبایی و پاکیزگی است که با تحمل تمامی مشقات و سختی کار به شهروندان تهرانی هدیه می‌شود. روزت مبارک کارگر ...
آژانس عکس تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/l3t