و اینک بهار

۳ فروردین ۱۴۰۲
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد.
فرزام طایفه
https://www.tehranpicture.ir/u/kBX