میدان آزادی در ایام نوروز

۳ فروردین ۱۳۹۴
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/96i