نشست خبری مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای شهروند

۷ شهریور ۱۳۹۵
ظهر یک شنبه 7 شهریور نشست خبری مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای شهروند برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/3dd