آخرین پنج شنبه سال غبار روبی مزار شهدا

۲۸ اسفند ۱۳۹۳
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/4tr