حضور مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری در منطقه 18

۴ بهمن ۱۴۰۱
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری به همراه جمعی از معاونین خود با شهردار منطقه 18، مدیران و کارکنان این منطقه دیدار کرد.
محمدرضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/kue