نشست کانون ادبی پژواک شهر

۳ شهریور ۱۳۹۵
نشست کانون ادبی پژواک شهر چهارشنبه 3 شهریور در نگارستان شهر بوستان گفتگو برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2a8