دویست و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران

۲ شهریور ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 2 شهریور دویست و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4gf